Dzisiaj mamy: Piątek 05.06.2020

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Zima w Parku Śląskim"

I. Organizator i partnerzy
1. Organizatorem konkursu ”Zima w parku” zwanego dalej „Konkursem”,
jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. z siedzibą w Chorzowie (41 - 501) przy alei Różanej 2, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany i organizowany
przez serwis Facebook oraz nie jest też bezpośrednio ani pośrednio związany
z działalnością serwisu Facebook.

II. Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba fizyczna, która:
a. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. nie jest pracownikiem Organizatora.
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział w Konkursie
i zwalnia Organizatora oraz serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze swoim udziałem w Konkursie.

III. Czas i miejsce trwania Konkursu.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 i trwa do dnia
11 lutego 2019 roku do godziny 12.00.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Organizator umieści w serwisie Facebook post dotyczący konkursu „Zima w parku”, w którym znajdzie się zadanie konkursowe polegające na wklejeniu fotografii z zimową scenerią Parku Śląskiego w komentarzu.
2. Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie na wydarzenie „Walentynki
na Elce”, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r.
3. Zaproszenie otrzyma pięciu uczestnik Konkursu, który wklei najciekawszą, zdaniem Komisji, fotografię prezentującą zimę w Parku Śląskim.
4. Wyboru najlepszego zdjęcia dokona Komisja w składzie: Łukasz Respondek, Katarzyna Zazgórnik-Sitz, Wojciech Wolnik.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2019 roku.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Organizatora
w serwisie Facebook.
3. Decyzja Komisji powołanej przez Organizatora o przyznanych nagrodach nie podlega zaskarżeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed wyczerpaniem limitu nagród.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski