Dzisiaj mamy: Poniedziałek 29.11.2021

Regulamin Porządkowy

Regulamin Porządkowy
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
w Chorzowie

1. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie jako spółka będąca w 100% własnością Województwa Śląskiego, wykonuje zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem terenami Parku.
2. Park jest dobrem wspólnym, dlatego każdy odwiedzający zobowiązany jest do opieki nad zielenią i urządzeniami oddanymi jego użytkownikom.
3. Troska o dobro wspólne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie walorów tego miejsca wymagają przestrzegania stosownych przepisów porządkowych.
4. Teren Parku jest monitorowany.
5. W szczególności niedozwolone jest:
• zaśmiecanie i zanieczyszczanie dróg, trawników i stawów;
• niszczenie fauny i flory;
• użytkowanie przez kierowców pojazdów dróg i placów niezgodnie z oznakowaniem;
• parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
• nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
• jazda na rowerach, łyżwach i sankach oraz innych urządzeniach i sprzętach sportowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
• prowadzenie psów bez smyczy i kagańca;
• prowadzenie działalności handlowej i usługowej bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Zarządu WPKiW S.A.
• niezgodne z przeznaczeniem, opisanym w regulaminie użytkowania danej strefy aktywności, użytkowanie urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz urządzeń na placach zabaw dla dzieci.
6. Zabrania się:
• Kąpieli w stawach;
• Łowienia ryb w stawach bez posiadania karty wędkarskiej i zgody Zarządu WPKiW S.A.
• Palenia ognisk i używania otwartego ognia w miejscach do tego nie wyznaczonych;
• Palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych.
7. W miejscu wykonywania działalności gospodarczej (gastronomicznej, produkcyjnej
i innej wynikającej z umowy) zabrania się umieszczania głośników na zewnątrz lokali oraz prowadzenia działalności w ten sposób, że emituje się hałas poza obręb lokalu, co zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny lub jest uciążliwe dla środowiska.
8. Zabrania się emisji zapachu z lokali gastronomicznych na zewnątrz a w szczególności użytkowania grilli bez wyciągów na zewnątrz budynków lokali gastronomicznych.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej, imprez estradowych itp., których efektem jest emisja dźwięku, wymaga uprzedniej zgody Zarządu WPKiW S.A. i wniesienia opłaty zgodnie z taryfikatorem ustalonym przez Spółkę.
10. Wprowadza się szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, małej architektury wystroju punktów gastronomicznych stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.
11. Zabrania się prowadzenia za wyjątkiem terenu Śląskiego Wesołego Miasteczka działalności rozrywkowej w szczególności poprzez ustawianie maszyn i urządzeń rozrywkowych tzw. bujaków, automatów wrzutowych i innych tego typu urządzeń.
12. Naruszenie Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy kontrahenta Spółki.
13. Wprowadza się taryfikator opłat parkingowych w formie zarządzenia Zarządu WPKiW S.A., który określa szczegółowe zasady parkowania.
14. Wprowadza się opłatę za prowadzenie bez stosownej pisemnej zgody Zarządu WPKiW S.A. jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej na terenie Parku
w wysokości 2.000,00 zł. za każdy dzień.
15. Każde naruszenie niniejszego regulaminu stanowi podstawę do naliczenia opłaty porządkowej w wysokości 500,00 zł.
16. Wszelkie przypadki niszczenia zieleni oraz parkowych urządzeń rekreacyjnych należy zgłaszać służbie ochronno – porządkowej Parku lub Straży Miejskiej bądź Policji.

                                    Zarząd WPKiW S.A.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski