Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW S.A. z dn. 07.02.2013

W ramach kolejnych działań restrukturyzacyjnych przygotowujemy się do przeprowadzenia, w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, procedury, w wyniku której wybrany zostanie podmiot wyłącznie odpowiedzialny za wykonywanie zadań w postaci obsługi technicznej i porządkowej terenów Spółki, w związku z zakończeniem prowadzenia tych działań przez WPKiW S.A.

Związane to będzie z przejęciem przez wybrany podmiot wszystkich pracowników pełniących zadania związane ze świadczeniem usług określonych powyżej w oparciu o przepisy art. 23¹ Kodeksu pracy. Działania te, obejmujące 48 osób, podejmowane są po przeprowadzeniu przewidzianych prawem konsultacji ze związkami zawodowymi i Radą Pracowniczą.

W związku z zamiarem przekazania części usług wykonywanych w ramach WPKiW do podmiotu zewnętrznego, Zarząd Spółki zaproponował objęcie przekazywanych pracowników pakietem gwarancyjnym. Pakiet gwarantuje 1-roczną gwarancję zatrudnienia i utrzymania dotychczasowych warunków płacowych. Intencją WPKiW S.A jest, aby Pracownicy mieli możliwość skorzystania z jak najlepszych warunków pracy u wybranego w przetargu podmiotu. Co jest szczególnie ważne przy obecnej sytuacji na rynku pracy.

Szacujemy, że tego rodzaju działania restrukturyzacyjne pozwolą na zmniejszenie kosztów i uzyskanie niezbędnych oszczędności wysokości 20 proc. w ramach ww. działań prowadzonych terenie Parku. Dodajmy bowiem, iż wykonywane przez wybrany podmiot prace będą wykonywane w oparciu o jego park maszynowy, zabezpieczenie logistyczne czy paliwowe. Dodatkowo, będzie on obowiązany do usuwania pozostałości po pracach (np. koszeniu trawy) na własny koszt.

Zarząd WPKiW S.A.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski