Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW SA z dn. 04.09.2014 r.

W dniu 11 sierpnia 2014 r. Zarząd WPKiW SA sformułował oficjalną odpowiedź dotyczącą „Wystąpienia pokontrolnego" autorstwa katowickiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli zawierającego oceny, uwagi i wnioski z kontroli przeprowadzonej w Spółce.

Kontrola dotyczyła: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa w formie leasingu urządzenia rozrywkowego typu Sky Flyer dla Śląskiego Wesołego Miasteczka"; wynajmu obiektów i terenu pod działalność handlową i usługową w obrębie strefy gospodarczej Parku Śląskiego; prawidłowości realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury aktywnych form wypoczynku WPKiW"; dzierżawy, leasingu i wynajmu pojazdów służbowych; Organizacji zieleni.

Spośród pięciu obszarów działalności WPKiW objętych kontrolą, w czterech przypadkach Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność spółki. Natomiast w jednym (Organizacja zieleni) kontrolerzy odstąpili od oceny całego obszaru.

W zakresie wniosków i rekomendacji pokontrolnych, Spółka zobowiązała się do ich wdrożenia. W kliku przypadkach np. utrzymania drzewostanu, stosowne działania zostały zrealizowane jeszcze przed sformułowaniem ostatecznej wersji dokumentu Najwyższej Izby Kontroli. Za najważniejszą w tym obszarze, Zarząd WPKiW SA uważa prowadzoną aktualnie inwentaryzację terenów zielonych Parku dla opracowania wytycznych do waloryzacji jego przestrzeni. Działania te prowadzone są na zlecenie Spółki przez pracowników Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tej samej, której kierownikiem był prof. Władysław Niemirski, autor pierwotnego planu urządzenia Parku.

Zarząd WPKiW SA oświadcza również, że nie będzie składał zastrzeżeń do przesłanego dokumentu i dziękuje za profesjonalne przeprowadzenie kontroli, umożliwiające bieżące funkcjonowanie Spółki.

Zarząd WPKiW SA

Copyright © 1995-2011 Park Śląski