Regulamin. Gra terenowa "W świecie bajek"

2023-05-11

REGULAMIN WALENTYNKOWEJ GRY TERENOWEJ

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem Gry terenowej „W świecie Bajek ” (zwanej dalej „Grą”) jest Park Śląski S.A., 41-501 Chorzów, Aleja Różana 2.
 3. Udział w Grze jest nieodpłatny.

 

 1. Uczestnicy
 2. Grupy uczestniczące w grze powinny być stworzone z 1-5 osób.
 3. Jeden Uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej grupy.
 4. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Gry opieki medycznej, ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
 7. Uczestnikami gry mogą być wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. Osoby młodsze muszą przebywać pod opieką osób dorosłych.
 8. Osoby niepełnoletnie biorące udział w grze bez opieki dorosłego zobowiązane są dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Grze.

 

 

 1. Zgłoszenie udziału w Grze
 2. Zgłoszenie udziału w Grze następuje poprzez wysłanie do dnia 17.05.2023, wiadomości
  e-mail do Organizatora na adres: marketing@parkslaski.pl z informacją o ilości osób startujących oraz nazwą grupa.
 3. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:

  - potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  - wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

- wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i stronie internetowej/mediach społecznościowych Parku Śląskiego wizerunku Uczestnika, oraz dodatkowo imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

 1. Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.

 

 

 

 1. Zasady Gry
 2. Gra odbywać się będzie 20.05.2023 r. na terenie Parku Śląskiego.
 3. Punkt startu Aleja Różana 2, 41-500 Chorzów (budynek dyrekcji).
 4. Punkt mety Uczestnicy poznają w trakcie Gry.
 5. Uczestnicy są zobowiązani przybyć na start maksymalnie do godziny między godziną 11:00 a 11:30 oraz na metę Gry maksymalnie do godziny 14:00.
 6. Uczestnicy stawiają się na starcie w celu potwierdzenia swojego udziału w Grze i odbioru kart oraz instrukcji. Przedstawiciel każdej grupy otrzyma Kartę Gry, na której znajdą się wskazówki i zagadki do wykonania.
 7. Wskazówki będą znajdowały się na obszarze wskazanym przez Organizatora.
 8. Uczestnicy Gry poruszają się po terenie Gry wyłącznie pieszo.
 9. Na mecie Uczestnicy, otrzymają dyplom ukończenia Gry.
 10. Zakończenie gry przewidziane jest na godzinę 14:00
 11. Spóźnienie się na rozpoczęcie Gry lub jej zakończenie (oddanie Karty Gry po godzinie 14:00) jest równoznaczne z dyskwalifikacją grupy.
 12. Gra terenowa „W świecie Bajek ” będzie zaliczać się do naszego parkowego "kompasu"

 

 1. Obostrzenia w związku z pandemią COVID-19
 2. Uczestnicy w trakcie Gry są zobowiązani do dostosowania się do obecnie obowiązujących obostrzeń.
 3. Grupy nie mogą być większe niż 5 osób, osoby te powinny zachowywać dystans społeczny.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.
 6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo zdyskwalifikować danego Uczestnika. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

DO ZOBACZENIA W PARKU ŚLĄSKIM

Czytaj również

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...