Konkurs na najem budynku Restauracji Kamienny Kasztel wraz z przyległym terenem

Ogłoszenie do konkursu

Regulamin

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik do ogłoszenia

 

Dzierżawy sezonowe - archiwum

 Konkurs - „SEZONOWY PUNKT GASTRONOMICZNY- PUNKT MOBILNY/FOOD TRUCK - ŻYRAFA 2024"

 


                                                                                                                                                                                                                                                                             Chorzów, dnia 22.06.2022 r.

                                                                                                       OGŁOSZENIE

 

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na prowadzenie sezonowej działalności polegającej na przewozie osób po wyznaczonej trasie na terenie Parku Śląskiego za pomocą pojazdów z napędem elektrycznym typu melex.

 

1.Przedmiot dzierżawy:

Przewoźnik będzie poruszał się pojazdami typu melex wyłącznie po wyznaczonej trasie, która wiedzie od stacji Kolei Linowej „Elki” przy Stadionie Śląskim do stacji Kolei Linowej „Elka” przy Legendii Śląskim Wesołym Miasteczku (szczegółowy przebieg trasy w załączniku).

2.Powierzchnia terenu dzierżawy oraz zakres świadczenia usług:

Przewóz osób melexami (do 15 osób każdy) po wyznaczonej trasie na terenie Parku Śląskiego.

 1. Warunki dzierżawy.
 2. a) Okres dzierżawy: sezon tj. od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące poza sezonem, pod warunkiem uzyskania zgody od Wydzierżawiającego.
 3. b) Minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza) - miesięczny czynsz w sezonie wynosi: 1000,00 zł netto za użytkowanie 2 pojazdów typu melex. Szczegółowe warunki ewentualnego przedłużenia dzierżawy zostaną każdorazowo uzgadniane z Wydzierżawiającym.
 4. c) Akceptowane przez Wydzierżawiającego i możliwe do realizacji formy działalności to: prowadzenie działalności polegającej na przewozie osób po wyznaczonej trasie na terenie Parku Śląskiego za pomocą pojazdów typu melex.
 5. d) Na prowadzenie działalności należy uzyskać wszelkie przewidziane prawem pozwolenia.
 6. e) Dostęp do mediów następuje na podstawie odrębnych ustaleń tj.:
 • Energia elektryczna – Wydzierżawiający zapewni Przewoźnikowi odpłatny dostęp do energii elektrycznej w celu naładowania akumulatorów melexów (opłata za przyłącze oraz rozliczenie energii elektrycznej według zużycia).
 1. f) Przewoźnik zobowiązuje się do spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 353) oraz innych warunków sanitarno-epidemiologicznych wynikających z odrębnych przepisów.
 2. g) Park Śląski zastrzega możliwość czasowej zmiany przebiegu trasy lub okresowego wyłączenia możliwości prowadzenia działalności ze względu na inne wydarzenia organizowane na terenie Parku. Przewoźnik zostanie poinformowany o tym fakcie na 5 dni przed danym terminem.
 3. h) W terminie od 08.08.2022r. do 15.08.2022r. Przewoźnik nie będzie mógł prowadzić działalności, co zostanie proporcjonalnie odliczone z czynszu dzierżawnego.
 4. i) Park Śląski S.A. zapewni Przewoźnikowi dwa miejsca parkingowe na ogrodzonym i monitorowanym obszarze przy stacji Kolei Linowej „Elka” za kwotę 400zł. netto/miesięcznie za dwa pojazdy.

 

 1. Sposób przekazania terenu. 

Przewoźnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i Regulaminu Parku Śląskiego, a nade wszystko organizacji ruchu drogowego na jego terenie.

 1. Tryb postępowania

Konkurs składa się z dwóch etapów:

- postępowania wstępnego - złożenie odpowiednich dokumentów do dnia 28.06.2022 r.. do godz. 11:00 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „MELEXY 2022”

- licytacji ustnej, która odbędzie się dnia 29.06.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Dyrekcji Parku Śląskiego S.A.

 

 1. Wadium.

W celu udziału w licytacji uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.230,00 PLN (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100).

 

W przypadku chęci przystąpienia do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem

 

Sprawę prowadzi:

Przemysław Malisz – tel. 666 031 209

Dominika Balcerzak – tel. 784 531 666

Anna Chuptyś – tel. 666 031 127

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin 

Oświadczenie 

Umowa

 


 

Chorzów, dnia 14.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu pod kontener z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego punktu gastronomicznego – sprzedaż wszelkiego rodzaju napojów (także alkoholowych), świeżych soków, smoothie oraz deserów owocowych (z wyłączeniem lodów i gofrów).

 

1. Przedmiot dzierżawy

Teren znajdujący się przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka obok Kanału Regatowego (dokładna lokalizacja w załączniku nr 2)

2. Powierzchnia terenu dzierżawy oraz zakres świadczenia usług:

- teren pod kontener obejmuje 18 mwraz z terenem pod posadowienie przyległego tarasu ok. 150m2  w celu prowadzenia sezonowego punktu gastronomicznego z możliwością ustawienia stolików oraz leżaków.

3. Warunki dzierżawy:

a) Okres dzierżawy: sezon tj. od 1 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r. z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące poza sezonem, pod warunkiem uzyskania zgody od Wydzierżawiającego.

b) Minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza) - miesięczny czynsz w sezonie wynosi: 4.500,00 zł netto. Szczegółowe warunki ewentualnego przedłużenia dzierżawy zostaną każdorazowo uzgadniane z Wydzierżawiającym.

c) Akceptowane przez Wydzierżawiającego i możliwe do realizacji formy działalności to: prowadzenia sezonowego punktu gastronomicznego – sprzedaż wszelkiego rodzaju napojów (także alkoholowych), świeżych soków, smoothie oraz deserów owocowych (z wyłączeniem lodów i gofrów).

d) Na prowadzenie działalności należy uzyskać wszelkie przewidziane prawem pozwolenia.

e) Dostęp do mediów następuje na podstawie odrębnych ustaleń tj.:

 • Energia elektryczna - Dzierżawca we własnym zakresie zawrze odrębną umowę z operatorem energetycznym na dostawę energii elektrycznej.
 • Woda – Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przyłącza do studni wodomierzowej.
 • Ścieki - Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do odprowadzania ścieków dozbiornika podkontenerowego na odpady ciekłe.

f) Dzierżawca zobowiązuje się do spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 353) oraz innych warunków sanitarno-epidemiologicznych wynikających z odrębnych przepisów.

g) Dzierżawca zobowiązany będzie do porozumienia się w zakresie prowadzonej działalności z Organizatorem Fest Festivalu, który będzie się odbywał na terenie objętym dzierżawą w terminie 10 do 13 sierpnia 2022r.

4. Sposób przekazania terenu

Dzierżawca przejmuje teren za protokołem przekazania (wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy). Wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, posadowieniem obiektu, odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów).

5. Tryb postępowania

Konkurs składa się z dwóch etapów:

- postępowania wstępnego - złożenie odpowiednich dokumentów do dnia 27.06.2022 r.. do godz. 13:00 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „SEZONOWY PUNKT GASTRONOMICZNY- KONTENER 2022”

- licytacji ustnej, która odbędzie się dnia 28.06.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydzierżawiającego.

6. Wadium

W celu udziału w licytacji uczestnik jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 11.070,00 PLN (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100).

W przypadku chęci przystąpienia do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem

 

Sprawę prowadzi:

Dominika Balcerzak. – tel. 784 531 666

Anna Chuptyś – tel. 666 031 127

 

 

 

  ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Umowa


Dzierżawa terenu w zakresie caravaningu 

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu w zakresie  prowadzenie działalności: pola namiotowego i/lub kempingowego, caravaningu oraz działalności gastronomicznej. 

Ogłoszenie dostępne tutaj 

Regulamin 

UMOWA 

Formularz 

Mapa

Dzierżawa terenu w zakresie udostępniania gościom Parku przejażdżek na zwierzętach 

Zarząd Parku Śląskiego S.A w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu w zakresie udostępniania gościom Parku przejażdżek na zwierzętach (koń, kuc lub inne zwierzęta mogące być w tym celu wykorzystywane). 

Ogłoszenie dostępne tutaj

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Dzierżawa terenu w zakresie w zakresie sprzedaży kawy z punktu mobilnego.

Zarząd Parku Śląskiego S.A w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu w celu świadczenia usług w zakresie sprzedaży kawy z punktu mobilnego.

Ogłoszenie dostępne tutaj

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na sprzedaż balonów

Zarząd Parku Śląskiego S.A w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na sprzedaż balonów.

Ogłoszenie i mapy dostępne pod tym linkiem.

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Urządzenia rozrywkowe dla dzieci - Dmuchańce i samochodziki 

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę w celu świadczenia usług w zakresie udostępniania gościom Parku urządzeń rozrywkowych dla dzieci w formie tzw. „dmuchańców”, trampolin oraz samochodzików elektrycznych dla dzieci.

Ogłoszenie i mapy dostępne pod tym linkiem.

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Kawa z punktu mobilnego

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu w celu świadczenia usług w zakresie sprzedaży kawy z punktu mobilnego.

Ogłoszenie i mapy dostępne pod tym linkiem.

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Punkt sprzedaży lodów oraz gofrów

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego punktu sprzedaży lodów oraz gofrów.

Ogłoszenie i mapy dostępne pod tym linkiem.

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Punkt gastronomiczny

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego punktu gastronomicznego.

Ogłoszenie i mapy dostępne pod tym linkiem.

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Urządzenia vendingowe

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego punktu gastronomicznego – sprzedaż produktów gastronomicznych z urządzeń vendingowych.

Ogłoszenie i mapy dostępne pod tym linkiem.

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

Wata cukrowa

Zarząd Parku Śląskiego S.A w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego punktu gastronomicznego – wata cukrowa, popcorn. 

Ogłoszenie i mapy dostępne pod tym linkiem.

Regulamin konkursów sezonowych

Oświadczenie o przystąpienie do konkursu

Umowa dzierżaw sezonowych

 


Dzierżawy długoterminowe


 

Dzierżawa terenu pod pole namiotowe / kempingowe wraz z możliwą działalnością gastronomiczną

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę terenu pod pole namiotowe/kempingowe wraz z prowadzeniem działalności gastronomicznej. Ten prawie 1,5-hektarowy obszar to wymarzone miejsce na wypoczynek. Jego usytuowanie w Parku Śląskim sprawia, że każdy poczuje tutaj kontakt z przyrodą. Wszechobecna zieleń, śpiew ptaków, stanowisko do biwakowania i budynek służący obsłudze gastronomicznej - jest tu wszystko, czego potrzeba turystom. 

Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, ma dostęp do sieci wodociągowej. W budynku znajdują się sanitariaty. Tuż obok - również na terenie Parku Śląskiego - powstał przestronny parking, z którego od działki dzieli nas raptem kilkadziesiąt metrów. 

Cały teren jest ogrodzony, posiada dwie bramy wjazdowe. Na miejscu znajduje się kilkanaście latarni - zapewnia to poczucie bezpieczeństwa. Ogromnym atutem tego miejsca jest dogodne skomunikowanie z Drogową Trasą Średnicową oraz autostradą A4. 

 

 

Dzierżawa terenu w zakresie caravaningu 

Zarząd Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie ogłasza konkurs na dzierżawę terenu w zakresie  prowadzenie działalności: pola namiotowego i/lub kempingowego, caravaningu oraz działalności gastronomicznej. 

Ogłoszenie dostępne tutaj 

Regulamin 

UMOWA 

Formularz 

Mapa

 

 

 

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...